Cán bộ công chức

Thông báo nhận quyết định tuyển công chức

Ngày đăng 24/12/2021 | 03:01 AM  | View count: 3440
Ngày 24/12/2021, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 3828/TB-SNV về việc nhận nhận quyết định tuyển công chức.

Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2020

Ngày đăng 30/11/2021 | 10:24 PM  | View count: 3766
Ngày 30/11/2021, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 ban hành Thông báo số 3549/TB-HĐTT về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2020

Thông báo kết quả các môn thi của kỳ thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 30/10/2021 | 10:30 AM  | View count: 2462
Ngày 29/10/2021, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Thông báo số 3163/TB-HĐTTH về việc thông báo kết quả các môn thi của kỳ thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính...

Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 26/10/2021 | 06:24 AM  | View count: 8756
Ngày 26/10/2021, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 3106/TB-HĐTT về điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2020.

Xử lý vi phạm Nội quy, Quy chế thi đối với thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 25/10/2021 | 04:45 PM  | View count: 2746
Ngày 25/10/2021, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2020 ban hành Quyết định số 5943/QĐ-HĐTT về việc xử lý vi phạm Nội quy, Quy chế thi đối với thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2020.

Kế hoạch tổ chức coi thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 trong kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2020

Ngày đăng 20/10/2021 | 06:09 PM  | View count: 3012
Ngày 20/10/2021, Hội đồng thi công chức năm 2020 ban hành Kế hoạch số 3039/KH-HĐTT về việc tổ chức coi thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 trong kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2020

Thông báo sơ đồ, phòng thi, số báo danh và lịch thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020

Ngày đăng 20/10/2021 | 04:56 PM  | View count: 1696
Ngày 20/10/2021, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 3037/TB-HĐTTH về sơ đồ, phòng thi, số báo danh và lịch thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên...

Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 20/10/2021 | 04:25 PM  | View count: 840
Ngày 20/10/2021, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 3027/KH-HĐTTH về việc tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên...

Rà soát thông tin thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 14/10/2021 | 11:44 AM  | View count: 1059
Ngày 14/10/2021, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Thông báo số 2951/TB-HĐTTH về việc rà soát thông tin thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi thăng hạng từ chuyên viên lên...

Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 09/10/2021 | 10:54 PM  | View count: 6465
Ngày 08/10/2021, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2880/TB-HĐTT về phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020.