thông tin đấu thầu

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị công trình thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa nâng cấp trụ sở làm việc của Sở Nội vụ Hà Nội
Ngày đăng 11/12/2015 | 3:27 PM  | View count: 3128

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị công trình thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa nâng cấp trụ sở làm việc của Sở Nội vụ Hà Nội, với nội dung sau:

  1. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa nâng cấp trụ sở làm việc của Sở Nội vụ Hà Nội.
  2. Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị công trình.
  3. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Hương Giang.
  4. Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và sau khi làm tròn): 13.021.599.000 đồng (Mười ba tỷ, không trăm hai mươi mốt triệu, năm trăm chín mươi chín ngàn đồng chẵn).
  5. Hình thức hợp đồng: Trọn gói
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 220 ngày.