TỔ CHỨC BỘ MÁY

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện Hà Nội
Ngày đăng 21/05/2024 | 8:55 PM  | View count: 122

Ngày 16/5/2024, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2568/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện Hà Nội trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao

Thư viện Hà Nội có địa chỉ tại số 54E, Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo đó, Thư viện Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa và Thể thao có chức năng xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, kết nối và tổ chức khai thác, sử dụng tài nguyên thông tin phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội; tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Thư viện và quy định của pháp luật. Thư viện Hà Nội có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, 2 quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Không gian bên trong Thư viện Hà Nội

th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 11, Đi u 38 và Đi u 39 c a Lu t Thư vi

Cơ cấu tổ chức của Thư viện Hà Nội gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc cùng 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hành chính-Tổng hợp; Phòng Tin học và Truyền thông; Phòng Phát triển và xử lý tài nguyên thông tin; Phòng Khai thác và Bảo quản tài nguyên thông tin; Phòng Nghiệp vụ và Phong trào cơ sở. Số lượng người làm việc của Thư viện Hà Nội được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội được UBND Thành phố giao hằng năm.
Thư viện Hà Nội thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.