TỔ CHỨC BỘ MÁY

Thông nhất chủ trương tổ chức lại Trường TH và THCS Thăng Long thành Trường TH, THCS và THPT Thăng Long
Ngày đăng 23/05/2024 | 10:08 PM  | View count: 145

Ngày 21/5/2023, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 1754/SNV-SBN về việc tổ chức lại Trường TH và THCS Thăng Long thành Trường TH, THCS và THPT Thăng Long.

Trường TH&THCS Thăng Long trực thuộc Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Sở Nội vụ nhận được Công văn số 734/ĐHTĐHN-VP ngày 15/5/2024 của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội về việc tổ chức lại Trường TH và THCS Thăng Long thành Trường TH, THCS và THPT Thăng Long thuộc Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018); Sau khi nghiên cứu dự thảo kèm theo Công văn số 734/ĐHTĐHN-VP ngày 15/5/2024 của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Sở Nội vụ nhất trí với đề nghị tổ chức lại Trường TH và THCS Thăng Long thành Trường TH, THCS và THPT Thăng Long thuộc Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (phù hợp với chủ trương UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6743/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 về việc phê duyệt Đề án phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phù hợp với Quy hoạch mạng lưới được phê duyệt tại Quyết định số 3075/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND Thành phố về việc phê duyệt mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030).