TỔ CHỨC BỘ MÁY

Phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội
Ngày đăng 24/05/2024 | 10:11 PM  | View count: 208

Ngày 15/5/2024, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định số 23688/QĐ-SNV về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội.

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội

Theo đó, phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội thuộc Sở Y tế giai đoạn 2024 - 2026  gồm Danh mục vị trí việc làm; Dự kiến số lượng người làm việc theo vị trí việc làm; Cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức (không bảo gồm viên chức thuộc nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý) và Bản mô tả công việc và Khung năng lực đối với từng vị trí việc làm.

Sở Y tế, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội có trách nhiệm rà soát, sắp xếp, bố trí viên chức, lao động hợp đồng Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ theo Đề án vị trí việc làm đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026.

Nhân viên y tế tiếp nhận cuộc gọi của bênh nhân (Nguồn: http://capcuu115hanoi.com)

Bên cạnh đó Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội có trách nhiệm uyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và lao động hợp đồng Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ theo danh mục vị trí việc làm, dự kiến số lượng người làm việc, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, bản mô tả và khung năng lực đối với từng vị trí việc làm. Trong quá trình triển khai, trường hợp có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, định mức của Bộ, ngành hoặc có vướng mắc, bất cập, đơn vị đề xuất điều chỉnh, gửi về Sở Nội vụ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Trường hợp không có thay đổi thì Đề án vị trí việc làm được tiếp tục thực hiện ở giai đoạn tiếp theo.

Đối với những đơn vị không được xác định có vị trí việc làm ở chức danh nghề nghiệp hạng II và tương đương trong cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của đơn vị nhưng hiện đang có viên chức giữ các hạng này sẽ tiếp tục làm việc tại đơn vị cho đến khi được cấp có thẩm quyền xem xét, sắp xếp, bố trí công việc phù hợp. Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm trao đổi và phân công công việc đối với số viên chức này, đảm bảo hoạt động ổn định của đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.