TỔ CHỨC BỘ MÁY

Giải thể Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ Dân số - Kế hoạch hoá gia đình
Ngày đăng 01/06/2024 | 9:14 PM  | View count: 131

Ngày 29/5/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2803/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ Dân số - Kế hoạch hoá gia đình Hà Nội thuộc Chi cục Dân số Hà Nội.

Một buổi tư vấn sức khỏe sinh sản (Ảnh Internet)
Theo đó, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ Dân số - Kế hoạch hoá gia đình Hà Nội (Trung tâm) điều chuyển cho các đơn vị khác thực hiện. Trong đó, các nhiệm vụ về tư vấn về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng có nhu cầu; thực hiện các dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, bao gồm dịch vụ lâm sàng, dịch vụ phi lâm sàng; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình do Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp tục thực hiện. 
Các nhiệm vụ về cung cấp tài liệu tư vấn, truyền thông có nội dung liên quan đến công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Tổ chức thông tin tuyên truyền theo nội dung và theo kế hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt do Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện. Các nhiệm vụ về thực hiện đối với hoạt động về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, xã hội hóa phương tiện tránh thai do Chi cục Dân số Hà Nội tiếp tục thực hiện.
Trụ sở của Trung tâm tại địa chỉ số 90 Lê Lợi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội được Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hà Nội tiếp tục sử dụng theo Quyết định số 3802/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND Thành phố.
UBND Thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện Quyết định này; Chuyển 15 chỉ tiêu biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, 03 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ đang giao cho Trung tâm về quỹ biên chế dự phòng thuộc Thành phố.
Sở Y tế chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục Dân số Hà Nội thống kê số lượng viên chức, người lao động, trang thiết bị, trụ sở làm việc, hồ sơ, sổ sách, tài liệu hiện có, quyền và nghĩa vụ khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm để bàn giao nguyên trạng cho Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Hai đơn vị xử lý về tài chính khi giải thể theo quy định tại Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính.
Chi cục Dân số Hà Nội chịu trách nhiệm thu hồi con dấu của Trung tâm nộp cơ quan Công an theo quy định, đồng thời thực hiện đóng tài khoản giao dịch tại Kho bạc nhà nước và chấm dứt các hoạt động giao dịch của Trung tâm. Điều chuyển nguyên trạng tài sản là nhà, đất, tài sản khác gắn liền với đất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, công cụ, dụng cụ và các tài sản khác hiện có của Trung tâm về Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Trường hợp Trung tâm đã giải thể nhưng chưa hoàn thành việc xử lý tài sản, Chi cục Dân số Hà Nội thực hiện các công việc còn lại.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận viên chức, người lao động, tài sản là nhà, đất, tài sản khác gắn liền với đất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, công cụ, dụng cụ và các tài sản khác, hồ sơ, sổ sách, tài liệu... hiện có, tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ khác của Trung tâm có liên quan.
Những trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và các phòng, đơn vị thuộc Trung tâm, sau khi sắp xếp mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.