TỔ CHỨC BỘ MÁY

Giao quyền tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự của Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội
Ngày đăng 05/06/2024 | 10:19 PM  | View count: 194

Ngày 04/6/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2902/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự của Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2024-2025.

Theo đó, Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xác định nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động, gồm: Tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các nhiệm vụ tự xác định khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ của Trường; Hằng năm, căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, Trường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, làm cơ sở theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.

Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội

Về thực hiện các hoạt động chuyên môn: Trường quyết định mục tiêu, sứ mạng, chiến lược và kế hoạch phát triển của Trường. Xác định, công bố phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh; quyết định phương thức tổ chức và quản lý đào tạo, hình thức đào tạo; quyết định việc liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nước đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; quyết định việc đào tạo liên thông trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp; tuyển sinh và quản lý người học; phát triển chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng chương trình đào tạo; in phôi văn bằng, chứng chỉ, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người học theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường được linh hoạt quy mô tuyển sinh/năm các ngành, nghề đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Chính phủ.

Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế theo chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường, bảo đảm chất lượng đào tạo của trường; lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp để kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của trường.

Về tổ chức bộ máy: Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường theo quyết nghị của hội đồng trường theo quy định. Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường (nếu đảm bảo về điều kiện chuyên môn, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiếu bị...) trong từng giai đoạn cụ thể theo quy định.

Hợp nhất Phòng Hành chính - Tổ chức và Phòng Tài chính - Kế toán thành Phòng Hành chính - Tổng hợp; - Hợp nhất Phòng Đào tạo và Phòng Công tác học sinh thành Phòng Quản lý đào tạo và Công tác học sinh; - Hợp nhất Khoa Kinh tế và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thành Khoa Kinh tế, Ngôn ngữ và Dịch vụ.

Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc: Trường tổ chức xây dựng và rà soát, đánh giá, bổ sung, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của đơn vị phù hợp với kế hoạch phát triển từng giai đoạn của đơn vị. Căn cứ tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế, số lượng người làm việc tối thiểu của Trường là 45 biên chế viên chức, 13 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP (làm hỗ trợ, phục vụ). Căn cứ số lượng nhân sự nêu trên và mức độ, tính chất công việc, nguồn kinh phí tự đảm bảo của đơn vị theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, Trường có thể sử dụng hình thức ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng thuê, khoán công việc theo quy định để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong từng thời điểm cụ thể.