VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính
Ngày đăng 21/02/2023 | 9:20 AM

Ngày 21/02/2023, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 393/SNV-CCHC về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính.

Để bảo đảm việc báo cáo đúng thời gian và thống nhất nội dung báo cáo theo quy định của Bộ Nội vụ, Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của Thành phố, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác CCHC như sau:

I. NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị

-  Đối với các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố: Báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm theo mẫu Báo cáo và Phụ lục 1.

- Đối với UBND các quận, huyện, thị xã: Báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm theo mẫu Báo cáo và Phụ lục 2.

- Đối với các cơ quan, đơn vị được giao thêm nhiệm vụ tại: (1) Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2025, (2) Kế hoạch CCHC hằng năm; (3) Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo CCHC của Thành phố, (4)Thông báo, Kết luận chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố về công tác CCHC; (5) Nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao các Chỉ số SIPAS, PARINDEX, PAPI của Thành phố... có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ được Thành phố giao (tính đến thời điểm báo cáo) theo Biểu mẫu Phụ lục 3 kèm theo.

2. Báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện công tác CCHC theo ngành, lĩnh vực của một số cơ quan, đơn vị được Thành phố giao

Ngoài việc thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ tại mục 1 nêu trên, đề nghị Văn phòng UBND Thành phố; các Sở: Tư pháp; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông, Nội vụ (các phòng chuyên môn) thực hiện báo cáo kết quả CCHC chuyên đề theo hướng dẫn tại Công văn số 475/SNV-CCHC ngày 01/3/2022 và Công văn số 583/SNV-CCHC ngày 14/3/2022 của Sở Nội vụ về thực hiện báo cáo CCHC chuyên đề định kỳ hằng quý của UBND Thành phố.

II. YÊU CẦU BÁO CÁO

1. Về nội dung

 Báo cáo cần bảo đảm đầy đủ kết cấu, nội dung, số liệu theo yêu cầu nêu trong mẫu Báo cáo và các Phụ lục kèm theo; không chỉnh sửa nội dung, tiêu chí, thứ tự các dòng cột tại các Phụ lục 1 và Phụ lục 2. Để giúp việc tính toán nhanh chóng, chính xác, một số tiêu chí, nội dung của Phụ lục 1, Phụ lục 2 đã được thiết kế công thức tính toán cho trước, thể hiện tại cột “số lượng” có các ký hiệu: #div/0!, 0. 

2. Về thời gian và phương thức gửi báo cáo

- Thực hiện theo quy định chế độ báo cáo CCHC định kỳ (gồm cả báo cáo chuyên đề) tại Kế hoạch CCHC hằng năm của UBND Thành phố.

- Báo cáo gửi về Sở Nội vụ bằng văn bản điện tử và gửi file Word, Excel về phòng CCHC (Email: phongcchc_sonv@hanoi.gov.vn) để tổng hợp báo cáo, trình UBND Thành phố theo thời hạn quy định.

- Mẫu báo cáo và các Phụ lục: Các cơ quan, đơn vị tải bản file mềm Word, Excel tại website của Sở Nội vụ: sonoivu.hanoi.gov.vn/chuyên mục cải cách hành chính.

Chế độ báo cáo nêu tại Công văn này được thực hiện từ tháng 03/2023 (báo cáo lần đầu là báo cáo công tác CCHC Quý 1/2023 ) và thay thế chế độ báo cáo nêu tại Công văn số 2366/SNV-CCHC ngày 18/10/2018 của Sở Nội vụ./.

Mẫu báo cáo

Phụ lục 1

Phụ lục 3