VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

8 giải pháp, nhiệm vụ cải cách hành chính trong 6 tháng cuối năm 2023
Ngày đăng 18/08/2023 | 5:47 PM

Ngày 18/8/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 214/KH-UBND về Cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Ảnh minh họa

Theo đó, 6 tháng cuối năm 2023 Thành phố cần thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm:

1. Thực hiện tốt việc đánh giá tác động, thẩm định quy định thủ tục hành chính tại đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính (trường hợp được ban hành theo thẩm quyền).

Đảm bảo việc thực hiện đánh giá tác động, thẩm định quy định thủ tục hành chính tại đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính chất lượng và đúng quy định, báo đảm các thủ tục hành chính được ban hành đúng thẩm quyền, cần thiết, hợp lý và với chi phí tuân thủ thấp nhất.

2. Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố trên cơ sở các Quyết định công bố thủ tục hành chính của các Bộ, ngành Trung ương, thực hiện tham mưu, trình UBND Thành phố công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố; đảm bảo việc công bố đầy đủ, kịp thời, chính xác. Đảm bao việc công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác thủ tục hành chính trên Cơ sơ dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Định kỳ thống kê hàng tháng đầy đủ các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kiêm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện thủ tục hành chính. Rà soát, làm sạch toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố đã được công bố, công khai trên Cơ sở dừ liệu quốc sia về thu tục hành chính, đảm bảo chính xác, đây đủ, kịp thời, đúne quy định. Có nhiều hình thức, biện pháp, cách thức công khai sáng tạo, đổi mới việc thực hiện công khai và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện công khai thủ tục hành chính.

3. Rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố.

4. Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và thủ tục hành chính. Thực hiện công khai, minh bạch thông tin hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính và thủ tục hành chính. Tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính (theo quy định tại điểm g khoản 2 Chỉ thị số 13/CT-TTg ngciy 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 181/KH-ƯBND ngày 25/9/2015 của UBND Thành phố). Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thu tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thu tục hành chính. Kiểm tra, xác minh, làm rõ các hành vi nhùng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng và của người dân, doanh nghiệp qua các kênh thông tin khác nhau.

5. Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Kết nối đồng bộ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (Quyết định sô 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Thông tin, tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

7. Tăng cường, khuyến khích việc thực hiện, đề xuất các mô hình, sáng kiến trong việc thực hiện thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính.

8. Tiếp tục thực hiện các nội dung tại các Kế hoạch, chương trình công tác, văn bản chi đạo thực hiện liên quan công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND Thành phố.

Nhằm thực hiện hiệu quả 8 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, UBND Thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này để triên khai thực hiện, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Bảo đảm nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, chú trọng việc lựa chọn cán bộ, công chức giỏi, đáp ứng yêu cầu công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao.