Văn bản bầu cử

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 05/03/2021 | 3:56 PM  | View count: 7585

Ngày 03/3/2021, Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử ban hành Kế hoạch số 09 KH/TBTHCTTT-TT về việc thông tin, tuyên tuyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đắng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

 Một số nội dung tuyên truyền cụ thể như:

- Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điếm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng các cấp, như: Ủy ban Thường vụ Quốc hội , Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội.

Tuyên truyền các văn bản, quy định của pháp luật liên quan công tác bầu cử, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thông tư số Ol/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần...); việc thấm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri... Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tố chức và quá trình thực hiện...); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri Thủ đô…

Các hình thức tuyên truyền cần đa dạng, phong phú và tập trung một số hình thức chủ yếu như: Thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan; tuyên truyền trong hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chỉnh trị - xã hội; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; qua kênh thông tin trong nội bộ; đội thông tin lưu động; tuyên truyền thông qua việc giải quyết những khiếu nại, tổ cáo, thắc mắc của Nhân dân liên quan đến bầu cử…

Thời gian tuyên truyền bầu cử được chia làm ba đợt: Đợt 1  từ tháng 01/2021, cao điểm tháng 4/2021 tập trung phổ biến các văn bản, tài liệu về bầu cử như, mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đông nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; hoạt động của Ban chỉ đạo và ủy ban bầu cử các cấp; quy trình hiệp thưcmg, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp;  kiểm tra tình hình triển khai công tác tuyên truyền bầu cử tại các đơn vị.

Đợt 2: Từ ngày 01/5/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021: Tuyên truyền cao điểm trong thời gian 15 ngày trước bầu cử. Công tác cố động trực quan hoàn thành trước ngày 8/5/2021. Tập trung tuyên truyền, cố động trong ngày 22 - 23/5/2021 (không khí ngày bầu cử, diễn biến, tiến độ bầu cử tại các địa phương, đơn vị, dư luận trong nước và quốc tế).

Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021, tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử. Tổ chức họp báo về kết quả cuộc bầu cử HĐND các cấp trên địa bàn Thành phô và các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng thành công của cuộc bầu cử...

Kế hoạch số 09 KH/TBTHCTTT-TT