thông tin đấu thầu

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
Ngày đăng 19/11/2014 | 12:00 AM  | View count: 2790

 “Phần mềm quản lý chức sắc các tôn giáo trên địa bàn thành phố, tạo lập cơ sở dữ liệu lên trung tâm tích hợp dữ liệu thành phố”

Tên Bên mời thầu: Ban Tôn giáo Thành phố - Sở Nội vụ Hà Nội

Tên gói thầu: "Phần mềm quản lý chức sắc các tôn giáo trên địa bàn thành phố, tạo lập cơ sở dữ liệu lên trung tâm tích hợp dữ liệu thành phố" thuộc "Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2014"

Tên dự án: "Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2014"

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8h00 ngày 25/11/2014 đến 12h00 ngày 02/12/2014

Địa chỉ phát hành: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, Số 15 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại/Fax 043.7347617

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 12 giờ, ngày 02/12/ tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, Số 15 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.