văn bản quy phạm pháp luật

Số/Kí hiệu Trích yếu Tài liệu đính kèm
06/2022/QH15 Luật Thi đua, khen thưởng
225/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
53/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
52/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
37/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
01/2015/TTLT-BNV-BTC Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
03/2015/TT-BNV Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
26/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
02/2015/TT-BNV Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường
04/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
16/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
17/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
01/2015/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
09/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
02/2015/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ Kiểm ngư
14/2014/TT-BNV Quy định chức danh, mã ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư
13/2014/TT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ
11/2014/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
01/2014/TT-BNV Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lí của Bộ Nội vụ
06/2013/TT-BNV Bãi bỏ điều 19 thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của bộ nội vụquy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của nghị định số 24/2010/nđ-cp ngày 15 tháng 3 năm 2010 của chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức