văn bản quy phạm pháp luật

Số/Kí hiệu Trích yếu Tài liệu đính kèm
01/2014/TT-BNV Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lí của Bộ Nội vụ
39/2012/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
01/2012/TT-BNV Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp
294/BTĐ-HCTC Xét khen thưởng cho các đối tượng có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội
02/2011/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
42/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
47/2005/QH11 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng
15/2003/QH11 Luật Thi đua, khen thưởng