văn bản quy phạm pháp luật

Số/Kí hiệu Trích yếu Tài liệu đính kèm
225/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
02/2015/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ Kiểm ngư
41/2013/QĐ-TTg Về một số chế độ, chính sách đối với liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
1294/QĐ-BNV Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”
601/QĐ-BNV Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh
579/QĐ-BNV Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư Lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
23/2012/QĐ-TTg Quyết định số 23/2012/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn
11/2012/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội
303/QĐ-BNV Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên các cấp, các ngành giai đoạn 2011- 2015
207/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII
23/QĐ-BNV Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành hết hiệu lực pháp luật
2474/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020
1981/QĐ-BNV Ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2012
71/2011/QĐ-TTg Về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù
1923/QĐ-BNV Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên các cấp, các ngành giai đoạn 2011-2015
1783/QĐ-BNV Về việc thành lập Tổ giúp việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Bộ
1469/QĐ-BNV Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bội Nội vụ ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật
670/QĐ-BNV Ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2011
1397/QĐ-BNV Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011
165/QĐ-BNV Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ Nội vụ