văn bản quy phạm pháp luật

Số/Kí hiệu Trích yếu Tài liệu đính kèm
04/2013/TT-BNV Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức
01/2013/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
10/2012/TT-BNV Quy định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị
08/2012/TT-BNV Quy định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng một phông lưu trữ và Phục vụ độc giả tại Phòng đọc
07/2012/TT-BNV Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
579/QĐ-BNV Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư Lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
15/2011/TT-BNV Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và Vệ sinh tài liệu lưu trữ trên giấy
01/2011/QH13 Luật Lưu trữ
13/2011/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
09/2011/TT-BNV Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức
01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
12/2010/TT-BNV Hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy
03/2010/TT-BNV Quy định mức kinh tế - Kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy
09/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư
17/2008/QH12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
09/2007/TT-BNV Hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng
110/2004/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư.